Kërkoni këtu temën   
Agjërim (16) Ahiret (5) Arti (1) Bëmirësia (13) Bëmirësit (1) Besatimi udhëheqësit (1) Besimi (2) Betimi (2) Borxhi (4) Bujaria (2) Dashuria (1) Dënimi (3) Detyrat ndaj muslimanit (1) Dhikër (7) Dhikri (4) Dituria (5) Drejtësia (2) Durimi (2) Dyfytyrëshat (1) Dyfytyrësia (1) Elokuencë (3) Exheli (1) Falja (1) Farefisi (2) Fëmijët (1) Fjetja (1) Fqinjtë (3) Frika ndaj All-llahut (1) Gratë (7) Haxh (3) Higjiena (6) Hijerarkia (1) Kamata (1) Keqbërësit (4) Kërkimi i të drejtave (2) Këshilla (23) Kryelartësia (1) Kujdesi (2) Kujdesi ndaj muslimanëve (1) Kur'ani (11) Lakmia (1) Lavdërata (2) Lehtësimi (1) Lëmosha (2) Lutja (10) Lutje (29) Lutje - sure (1) Mallkimi (1) Mbështetja në All-llahun (1) Mëshira e All-llahut (4) Mirësia (1) Mirësjellja (14) Mirësjellje (23) Modestia (14) Moral (19) Mosbesimi (1) Mospërgojimi (3) Mosteprimi (1) Namazi (35) Namazi me xhemat (2) Nata e Kadrit (1) Ndalimi i spiunazhit (1) Ndalimi nga e keqja (1) Ndershmëria (1) Obligimi (1) Optimizmi (1) Pangopësia (1) Parashikime (1) Parfumet (1) Pastërtia (3) Pasuria (3) Pendimi (7) Përmbajtja (të frenuarit) (1) Prindërit (1) Punët e mira (2) Qarja (1) Ramazani (1) Respekti (2) Rregulla (17) Rrena (1) Ruajtja e gjuhës (2) Sakrifica (9) Selami (7) Shehadeti (1) Shoqëria (1) Shpirtgjërësia (4) Shpresa (2) Shtyllat e Islamit (1) Sinqeriteti (2) Sprovat (1) Suneti (3) Trashigimia (1) Tubimi (1) Udhëheqësia (1) Uniteti (2) Ushqim (8) Ushqimi (1) Vdekja (1) Vëllazëria (7) Veprat për Xhenet (1) Veshja (7) Vizita (2) Xenazja (1) Xhelozia e dobishme (2) Xhenetlinjtë (1) Xhenneti dhe Xhehennemi (1) Xhihadi (8) Xhumaja (2)
› 5. “Vërtet All-llahu nuk shikon në trupat tuaj as në fizionomitë tuaja, por shikon në zemrat tuaja.”
› 9. I Dërguari i All-llahut a.s., se All-llahu i Madhërishëm ka thënë: “Vërtet All-llahu i ka përcaktuar cilat janë veprat e mira e cilat të këqija, pastaj i ka sqaruar ato: Kush dëshiron me zemër të bëjë një vepër të mirë por nuk mund ta kryejë, All-llahu në tërësi do t'ia shkruajë atë vepër si të kryer, kurse nëse dëshiron të bëjë një vepër të mirë dhe e kryen, All-llahu do t'ia shkruajë dhjetë deri në shtatëqindherë më tepër. Por nëse dëshiron të bëjë ndonjë vepër të keqe e nuk e kryen, All-llahu do t'i shkruajë një vepër të mirë në tërësi, kurse nëse dëshiron dhe kryen një vepër të keqe, atëherë All-llahu ia shënon vetëm një vepër të keqe.”
› 11. “Pasha All-llahun, unë i drejtohem me tevbe dhe istigfar All-llahut për mëshirë dhe falje më tepër se shtatëdhjetëherë në ditë.”
› 12. “O njerëz, drejtohuni All-llahut me tevbe dhe kërkim për falje, edhe unë i bëj tevbe All-llahut nga njëqindherë në ditë.”
› 14. “Vërtet All-llahu i Madhërishëm gjatë natës e mban të shtrirë dorën për të pranuar pendimin e mëkatarëve të ditës; dhe e shtrin dorën gjatë ditës për të pranuar pendimin e mëkatarëve të natës, derisa të lind Dielli nga Perëndimi.”