1. Fillimi i frymëzimit hyjnor (7) 2. Besimi (46) 3. Dituria (56) 4. Avdesi (75) 5. Gusli (18) 6. Menstruacionet (20) 7. Tejemumi (5) 8. Falja e namazit (84) 9. Sutra e atij që fal namaz (13) 10. Koha e faljes së namazeve (45) 11. Ezani (55) 12. Përshkrimi i namazit (67) 13. Xhumaja (32) 14. Namazi i frikës (3) 15. Dy bajramet (12) 16. Vitri (8) 17. Namazi për shi (14) 18. Eklipset (8) 19. Sexhdet në Kuran (6) 20. Shkurtimi i namazit (15) 21. Namazi tehexhxhud (30) 22. Namazet në xhamitë e Mekës dhe të Medines (4) 23. Veprimet e ndaluara gjatë namazit (7) 24. Sehvi sexhdeja (2) 25. Xhenazet (69) 26. Zekati (64) 27. Sadakaja e fitrit (3) 28. Haxhi (vizita në Mekë) (94) 29. Umreja (16) 30. Mahsari dhe ndëshkimi për gjahun (5) 31. Ndëshkimet e gjahut (për muhrimin) (18) 32. Vlerat dhe virtytet e Medines (17) 33. Agjërimi (53) 34. Falja e teravisë (6) 35. Itikafi (6) 36. Shitblerja dhe tregtia (65) 37. Selemi (3) 38. E drejta e parablerjes (2) 39. Dhënia me qira (6) 40. Havala (kalimi i borxhit) (4) 41. Përfaqësimi (ose autorizimi) (7) 42. Kultivimi i bujqësisë (17) 43. Ujitja (14) 44. Borxhet, bllokimi i pasurisë dhe i falimentimi (5) 45. Grindjet (4) 46. Sendet e gjetura (2) 47. Padrejtësia (18) 48. Pjesëmarrja në ortakëri (6) 49. Lënia peng në qytete (3) 50. Lirimi i skllevërve (11) 51. Dhuratat (24) 52. Dëshmitë (14) 53. Kushtëzimet (5) 54. Amanetet dhe porositë (10) 55. Xhihadi (144) 56. Fillimi i krijimit (51) 57. Ndodhitë e pejgamberëve (121) 58. Virtytet dhe meritat e sahabëve (79) 59. Betejat (113) 60. Tefsiri (94) 61. Vlerat dhe virtytet e kuranit (22) 62. Lidhjet martesore (45) 63. Shkurorëzimi (13) 64. Furnizimi dhe shpenzimi (2) 65. Ushqimet (23) 66. Akika (4) 67. Therrja dhe gjahu (13) 68. Kurbani (2) 69. Pijet (19) 70. Të sëmurit (13) 71. Mjekësia (22) 72. Veshjet (23) 73. Sjelljet e bukura (50) 74. Marrja e lejës (12) 75. Duatë (22) 76. Qetësimi i zemrës (46) 77. Kaderi (paracaktimi hyjnor) (5) 78. Beja dhe betimet (9) 79. Shlyerja e betimeve të paplotësuara (2) 80. Ligjet e trashëgimisë (6) 81. Ndëshkimet (7) 82. Dënimet (4) 83. Gjoba e gjakësit (5) 84. Pendimi (1) 85. Shpjegimi i ëndrrave (11) 86. Fitnet (12) 87. Gjykimet (11) 88. Dëshirat (2) 89. Kapja fort pas Kuranit dhe sunetit të Pejgamberit a.s. (8) 90. Teuhidi (11)
Libri: 19. Sexhdet në Kuran
›  569 Ibn Mesudi r.a. tregon: "Pejgamberi a.s. këndoi kur ishte në Mekë sure/z En-Nexhm (Ylli, nr. 53) dhe ra në sexhde gjatë këndimit të saj. Kështu bënë edhe ata që qenë aty me të, përveç një të moshuari i cili mori një grusht guralecash ose dheu, e afroi deri tek balli dhe tha: "Kjo më mjafton mua." Më vonë e pashë të vrarë si Qafir" (femohues, mosbesimtar). (1067)
URL:
›  570 Ibn Abbasi r.a. tregon: "Bërja e sexhdes në suren Sad (nr. 38) nuk është e detyruar, por unë e kam parë Pejgamberin a.s. të bjerë në sexhde gjatë leximit të saj." (1069)
URL:
›  571 Ibn Abbasi r.a. tregon se Pejgamberi a.s. bëri sexhde gjatë këndimit të sures En-Nexhm (nr. 53).
(Vazhdon si hadithi nr. 569/1067 i Ibn Mesudit r.a.) duke shtuar: "Dhe me të rënë në sexhde muslimanët, idhujtarët, xhinët dhe gjithë njerëzit." (1071)
URL:
›  572 Zejd Ibn Thabit r.a. tregon se ka kënduar përpara Pejgamberit a.s. suren En-Nexhm (nr. 53), megjithatë ai nuk bëri sexhde, (megjithëse në këtë sure ka ajet për sexhde). (Kjo tregon se sexhdja e tillë nuk është e detyrueshme). (1073)
URL:
›  573 Ebu Selema r.a. tregon: "E pashë Ebu Hurejran r.a. të këndojë: "Idhas- Semau-nshekkat" (nr. 84) dhe bëri sexhde gjatë saj. Kur e pyetën për këtë gjë tha: "Po të mos e kisha parë Pejgamberin a.s. të bëjë sexhde në këtë sure, edhe unë nuk do ta kisha bërë një gjë të tillë." (1074)
URL:
›  574 Ibn Umeri r.a. tregon: "Sa herë që Pejgamberi a.s. na këndonte sure në të cilat kishte sexhde, atëherë ai binte në sexhde, pastaj edhe ne binim në sexhde bashkë me të, ndërsa disa prej nesh nuk gjenin vend për të vënë kokën në sexhde (pasi kishte shumë njerëz)." (1079)
URL: