1. Fillimi i frymëzimit hyjnor (7) 2. Besimi (46) 3. Dituria (56) 4. Avdesi (75) 5. Gusli (18) 6. Menstruacionet (20) 7. Tejemumi (5) 8. Falja e namazit (84) 9. Sutra e atij që fal namaz (13) 10. Koha e faljes së namazeve (45) 11. Ezani (55) 12. Përshkrimi i namazit (67) 13. Xhumaja (32) 14. Namazi i frikës (3) 15. Dy bajramet (12) 16. Vitri (8) 17. Namazi për shi (14) 18. Eklipset (8) 19. Sexhdet në Kuran (6) 20. Shkurtimi i namazit (15) 21. Namazi tehexhxhud (30) 22. Namazet në xhamitë e Mekës dhe të Medines (4) 23. Veprimet e ndaluara gjatë namazit (7) 24. Sehvi sexhdeja (2) 25. Xhenazet (69) 26. Zekati (64) 27. Sadakaja e fitrit (3) 28. Haxhi (vizita në Mekë) (94) 29. Umreja (16) 30. Mahsari dhe ndëshkimi për gjahun (5) 31. Ndëshkimet e gjahut (për muhrimin) (18) 32. Vlerat dhe virtytet e Medines (17) 33. Agjërimi (53) 34. Falja e teravisë (6) 35. Itikafi (6) 36. Shitblerja dhe tregtia (65) 37. Selemi (3) 38. E drejta e parablerjes (2) 39. Dhënia me qira (6) 40. Havala (kalimi i borxhit) (4) 41. Përfaqësimi (ose autorizimi) (7) 42. Kultivimi i bujqësisë (17) 43. Ujitja (14) 44. Borxhet, bllokimi i pasurisë dhe i falimentimi (5) 45. Grindjet (4) 46. Sendet e gjetura (2) 47. Padrejtësia (18) 48. Pjesëmarrja në ortakëri (6) 49. Lënia peng në qytete (3) 50. Lirimi i skllevërve (11) 51. Dhuratat (24) 52. Dëshmitë (14) 53. Kushtëzimet (5) 54. Amanetet dhe porositë (10) 55. Xhihadi (144) 56. Fillimi i krijimit (51) 57. Ndodhitë e pejgamberëve (121) 58. Virtytet dhe meritat e sahabëve (79) 59. Betejat (113) 60. Tefsiri (94) 61. Vlerat dhe virtytet e kuranit (22) 62. Lidhjet martesore (45) 63. Shkurorëzimi (13) 64. Furnizimi dhe shpenzimi (2) 65. Ushqimet (23) 66. Akika (4) 67. Therrja dhe gjahu (13) 68. Kurbani (2) 69. Pijet (19) 70. Të sëmurit (13) 71. Mjekësia (22) 72. Veshjet (23) 73. Sjelljet e bukura (50) 74. Marrja e lejës (12) 75. Duatë (22) 76. Qetësimi i zemrës (46) 77. Kaderi (paracaktimi hyjnor) (5) 78. Beja dhe betimet (9) 79. Shlyerja e betimeve të paplotësuara (2) 80. Ligjet e trashëgimisë (6) 81. Ndëshkimet (7) 82. Dënimet (4) 83. Gjoba e gjakësit (5) 84. Pendimi (1) 85. Shpjegimi i ëndrrave (11) 86. Fitnet (12) 87. Gjykimet (11) 88. Dëshirat (2) 89. Kapja fort pas Kuranit dhe sunetit të Pejgamberit a.s. (8) 90. Teuhidi (11)
Libri: 83. Gjoba e gjakësit
›  2170 Ibn Umeri r.a. tregon se Pejgamberi a.s. ka thënë: "Ai që mban armët ngrehur kundër nesh, nuk është prej nesh." (6874)
URL:
›  2171 Abdullahu r.a. tregon: "I Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: "Gjaku i muslimanit që dëshmon se nuk ka asnjë të adhuruar të merituar, përveç Allahut dhe se unë jam i Dërguari i Allahut, nuk mund të derdhet përveçse në tri raste: kur jeta merret për jetë,kur i martuari (ose e martuara) kryen marrëdhënie intime jashtë martese dhe, kur dikush del nga Islami (duke ndërruar fenë) dhe e lë bashkësinë muslimane". (6878)
URL:
›  2172 Ibn Umeri r.a. tregon se Pejgamberi a.s. ka thënë: "Njerëzit më të urryer tek Allahu janë tre: një njeri që i thyen rregullat e sjelljes territoret e shenjta (rreth Mekës dhe Medines); një njeri i cili kërkon që rregullat dhe parimet e kohës së padijes paraislame të mbeten edhe në Islam; dhe një njeri që kërkon të derdhë gjakun e dikujt pa kurrfarë të drejte." (6882)
URL:
›  2173 Ebu Hurejra r.a. tregon se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut a.s të thotë: "Në qoftë se dikush shikon vjedhurazi në shtëpinë tënde pa lejen tënde dhe ti i hedh një gur duke i nxjerrë atij syrin, një gjë e tillë nuk përbën asnjë gjynah për ty." (6887, 6888)
URL:
›  2174 Ibn Abbasi r.a. tregon se Pejgamberi a.s. ka thënë: "Ky gisht dhe ky gisht (duke treguar gishtin e madh dhe të voglin) janë njësoj (në lidhje me gjobën e gjakut)" (6895)
URL: