1. Fillimi i frymëzimit hyjnor (7) 2. Besimi (46) 3. Dituria (56) 4. Avdesi (75) 5. Gusli (18) 6. Menstruacionet (20) 7. Tejemumi (5) 8. Falja e namazit (84) 9. Sutra e atij që fal namaz (13) 10. Koha e faljes së namazeve (45) 11. Ezani (55) 12. Përshkrimi i namazit (67) 13. Xhumaja (32) 14. Namazi i frikës (3) 15. Dy bajramet (12) 16. Vitri (8) 17. Namazi për shi (14) 18. Eklipset (8) 19. Sexhdet në Kuran (6) 20. Shkurtimi i namazit (15) 21. Namazi tehexhxhud (30) 22. Namazet në xhamitë e Mekës dhe të Medines (4) 23. Veprimet e ndaluara gjatë namazit (7) 24. Sehvi sexhdeja (2) 25. Xhenazet (69) 26. Zekati (64) 27. Sadakaja e fitrit (3) 28. Haxhi (vizita në Mekë) (94) 29. Umreja (16) 30. Mahsari dhe ndëshkimi për gjahun (5) 31. Ndëshkimet e gjahut (për muhrimin) (18) 32. Vlerat dhe virtytet e Medines (17) 33. Agjërimi (53) 34. Falja e teravisë (6) 35. Itikafi (6) 36. Shitblerja dhe tregtia (65) 37. Selemi (3) 38. E drejta e parablerjes (2) 39. Dhënia me qira (6) 40. Havala (kalimi i borxhit) (4) 41. Përfaqësimi (ose autorizimi) (7) 42. Kultivimi i bujqësisë (17) 43. Ujitja (14) 44. Borxhet, bllokimi i pasurisë dhe i falimentimi (5) 45. Grindjet (4) 46. Sendet e gjetura (2) 47. Padrejtësia (18) 48. Pjesëmarrja në ortakëri (6) 49. Lënia peng në qytete (3) 50. Lirimi i skllevërve (11) 51. Dhuratat (24) 52. Dëshmitë (14) 53. Kushtëzimet (5) 54. Amanetet dhe porositë (10) 55. Xhihadi (144) 56. Fillimi i krijimit (51) 57. Ndodhitë e pejgamberëve (121) 58. Virtytet dhe meritat e sahabëve (79) 59. Betejat (113) 60. Tefsiri (94) 61. Vlerat dhe virtytet e kuranit (22) 62. Lidhjet martesore (45) 63. Shkurorëzimi (13) 64. Furnizimi dhe shpenzimi (2) 65. Ushqimet (23) 66. Akika (4) 67. Therrja dhe gjahu (13) 68. Kurbani (2) 69. Pijet (19) 70. Të sëmurit (13) 71. Mjekësia (22) 72. Veshjet (23) 73. Sjelljet e bukura (50) 74. Marrja e lejës (12) 75. Duatë (22) 76. Qetësimi i zemrës (46) 77. Kaderi (paracaktimi hyjnor) (5) 78. Beja dhe betimet (9) 79. Shlyerja e betimeve të paplotësuara (2) 80. Ligjet e trashëgimisë (6) 81. Ndëshkimet (7) 82. Dënimet (4) 83. Gjoba e gjakësit (5) 84. Pendimi (1) 85. Shpjegimi i ëndrrave (11) 86. Fitnet (12) 87. Gjykimet (11) 88. Dëshirat (2) 89. Kapja fort pas Kuranit dhe sunetit të Pejgamberit a.s. (8) 90. Teuhidi (11)
Libri: 35. Itikafi
›  978 Aishja r.a., bashkëshortja e Pejgamberit a.s., tregon se Pejgamberi a.s. bënte gjithnjë itikaf në dhjetë ditët e fundit të Ramazanit derisa vdiq dhe pas tij këtë gjë e vazhduan gratë e tij. (2026)
URL:
›  979 Aishja r.a., bashkëshortja e Pejgamberit a.s., tregon se Pejgamberi a.s., kur ishte në itikaf e nxirrte kokën nga xhamia (në shtëpinë tonë) dhe unë ia krihja dhe ia vajisja flokët dhe hynte në shtëpi vetëm për ndonjë nevojë.(2029)
URL:
›  980 Ibn Umeri r.a. tregon se Umeri r.a. e pyeti Pejgamberin a.s.: "Isha betuar në kohën e padijes para-islame që të rrija një natë për itikaf në Xhaminë e
Shenjtë (Xhaminë e Qabesë në Mekë)." Pejgamberi a.s. i tha: 'Tërmbushe betimin tënd." (2032)
URL:
›  981 Aishja r.a. tregon se Pejgamberi a.s. deshi të bënte itikaf. Kur shkoi te vendi ku deshi të rrinte për itikaf, ai pa disa çadra: çadrat e Aishes, të Hafsës dhe të Zejnebit. Nga kjo, ai a.s. tha: "A mendoni se ato kanë pasur si qëllim përkushtimin me këtë gjë?!" Pastaj u largua dhe nuk bëri itikaf (në Ramazan), por bëri dhjetë ditë në muajin Shevval. (2034)
URL:
›  982 Ali Ibn Husejn r.a. tregon se Safija, bashkëshorte e Pejgamberit a.s., i ka treguar atij se ajo ka shkuar për të vizituar të Dërguarin e Allahut a.s. në xhami, kur ai ka qenë në itikafnë dhjetë ditët e fundit të Ramazanit. Ajo foli pak me të, pastaj u ngrit të kthehet në shtëpi. Edhe Pejgamberi a.s. u ngrit dhe e shoqëroi atë deri te porta e xhamisë përballë derës së Umm Selemas, kur dy burra nga ensarët kaluan andej dhe e përshëndetën të Dërguarin e Allahut a.s.. Ai a.s. u foli: "Ngadalë! (Mos u nxitoni!) Ajo është (bashkëshortja ime), Safija bint Hujej!" Ata të dy thanë: "Subhan-Allah (Lavdi i qoftë Allahut! Si mund të guxojmë të mendojmë ndonjë ligësi), o i Dërguari i Allahut!" Ata e ndjenë këtë (dhe sikur u rënduan).
Pejgamberi a.s. u tha: "Shejtani shkon në çdo pjesë të trupit të njeriut ashtu si gjaku. Pata frikë se mos shejtani do t'ju shtie ndonjë mendim të lig në zemrat (e mendjet) tuaja." (2035)
URL:
›  983 Ebu Hurejra r.a. tregon se Pejgamberi a.s. gjithnjë bënte itikaf çdo Ramazan dhjetë ditë, ndërsa vitin në të cilin vdiq, ai qëndroi në itikafnjëzet ditë. (2044)
URL: