1. Fillimi i frymëzimit hyjnor (7) 2. Besimi (46) 3. Dituria (56) 4. Avdesi (75) 5. Gusli (18) 6. Menstruacionet (20) 7. Tejemumi (5) 8. Falja e namazit (84) 9. Sutra e atij që fal namaz (13) 10. Koha e faljes së namazeve (45) 11. Ezani (55) 12. Përshkrimi i namazit (67) 13. Xhumaja (32) 14. Namazi i frikës (3) 15. Dy bajramet (12) 16. Vitri (8) 17. Namazi për shi (14) 18. Eklipset (8) 19. Sexhdet në Kuran (6) 20. Shkurtimi i namazit (15) 21. Namazi tehexhxhud (30) 22. Namazet në xhamitë e Mekës dhe të Medines (4) 23. Veprimet e ndaluara gjatë namazit (7) 24. Sehvi sexhdeja (2) 25. Xhenazet (69) 26. Zekati (64) 27. Sadakaja e fitrit (3) 28. Haxhi (vizita në Mekë) (94) 29. Umreja (16) 30. Mahsari dhe ndëshkimi për gjahun (5) 31. Ndëshkimet e gjahut (për muhrimin) (18) 32. Vlerat dhe virtytet e Medines (17) 33. Agjërimi (53) 34. Falja e teravisë (6) 35. Itikafi (6) 36. Shitblerja dhe tregtia (65) 37. Selemi (3) 38. E drejta e parablerjes (2) 39. Dhënia me qira (6) 40. Havala (kalimi i borxhit) (4) 41. Përfaqësimi (ose autorizimi) (7) 42. Kultivimi i bujqësisë (17) 43. Ujitja (14) 44. Borxhet, bllokimi i pasurisë dhe i falimentimi (5) 45. Grindjet (4) 46. Sendet e gjetura (2) 47. Padrejtësia (18) 48. Pjesëmarrja në ortakëri (6) 49. Lënia peng në qytete (3) 50. Lirimi i skllevërve (11) 51. Dhuratat (24) 52. Dëshmitë (14) 53. Kushtëzimet (5) 54. Amanetet dhe porositë (10) 55. Xhihadi (144) 56. Fillimi i krijimit (51) 57. Ndodhitë e pejgamberëve (121) 58. Virtytet dhe meritat e sahabëve (79) 59. Betejat (113) 60. Tefsiri (94) 61. Vlerat dhe virtytet e kuranit (22) 62. Lidhjet martesore (45) 63. Shkurorëzimi (13) 64. Furnizimi dhe shpenzimi (2) 65. Ushqimet (23) 66. Akika (4) 67. Therrja dhe gjahu (13) 68. Kurbani (2) 69. Pijet (19) 70. Të sëmurit (13) 71. Mjekësia (22) 72. Veshjet (23) 73. Sjelljet e bukura (50) 74. Marrja e lejës (12) 75. Duatë (22) 76. Qetësimi i zemrës (46) 77. Kaderi (paracaktimi hyjnor) (5) 78. Beja dhe betimet (9) 79. Shlyerja e betimeve të paplotësuara (2) 80. Ligjet e trashëgimisë (6) 81. Ndëshkimet (7) 82. Dënimet (4) 83. Gjoba e gjakësit (5) 84. Pendimi (1) 85. Shpjegimi i ëndrrave (11) 86. Fitnet (12) 87. Gjykimet (11) 88. Dëshirat (2) 89. Kapja fort pas Kuranit dhe sunetit të Pejgamberit a.s. (8) 90. Teuhidi (11)
Libri: 24. Sehvi sexhdeja
›  631 Ibn Mesudi r.a. tregon: "Një herë, i Dërguari i Allahut a.s. e fali namazin e drekës pesë rekatë. Dikush e pyeti atë nëse ishte shtuar gjë në namaz. Ai (a.s.) tha: "E ç'është ajo?" Ai iu përgjigj: "Fale pesë rekatë." Kështu që i Dërguari i Allahut a.s. ra dy herë në sexhde pasi kishte dhënë selam." (1226)
URL:
›  632 Umm Selema r.a. tregon: "E kam dëgjuar Pejgamberin a.s. të ndalojë faljen e dy rekatëve pas namazit të ikindisë. Më vonë e kam parë atë tri falë këto dy rekatë menjëherë pas këtij namazi. Këtë kohë disa gra medinase ishin tek unë, kështu që dërgova shërbëtoren tek ai duke i thënë asaj: Shkoji pranë dhe thuaji se Umm Selema të thotë: "O i Dërguari i Allahut! Të kam dëgjuar që të ndalosh faljen e këtyre dy rekatëve ndërsa të shoh ty t'i falësh." Në qoftë se të bën shenjë me dorë atëherë prite. Kësisoj, shërbëtorja shkoi dhe veproi siç i tha Umm Selema. Pejgamberi a.s. i bëri shenjë me dorë dhe ajo e priti atë. Kur ai mbaroi faljen, tha: "O bija e Ebu Umejjes! Më pyete për faljen e dy rekatëve pas namazit (farz) të ikindisë. Më erdhën njerëz nga fisi Kajs dhe më penguan, kështu që nuk munda t'i fal dy rekatët (sunet) pas namazit (farz) të drekës. Këto janë pra ato dy rekatë (që më kaluan pa falur)." (1233)
URL: