1. Fillimi i frymëzimit hyjnor (7) 2. Besimi (46) 3. Dituria (56) 4. Avdesi (75) 5. Gusli (18) 6. Menstruacionet (20) 7. Tejemumi (5) 8. Falja e namazit (84) 9. Sutra e atij që fal namaz (13) 10. Koha e faljes së namazeve (45) 11. Ezani (55) 12. Përshkrimi i namazit (67) 13. Xhumaja (32) 14. Namazi i frikës (3) 15. Dy bajramet (12) 16. Vitri (8) 17. Namazi për shi (14) 18. Eklipset (8) 19. Sexhdet në Kuran (6) 20. Shkurtimi i namazit (15) 21. Namazi tehexhxhud (30) 22. Namazet në xhamitë e Mekës dhe të Medines (4) 23. Veprimet e ndaluara gjatë namazit (7) 24. Sehvi sexhdeja (2) 25. Xhenazet (69) 26. Zekati (64) 27. Sadakaja e fitrit (3) 28. Haxhi (vizita në Mekë) (94) 29. Umreja (16) 30. Mahsari dhe ndëshkimi për gjahun (5) 31. Ndëshkimet e gjahut (për muhrimin) (18) 32. Vlerat dhe virtytet e Medines (17) 33. Agjërimi (53) 34. Falja e teravisë (6) 35. Itikafi (6) 36. Shitblerja dhe tregtia (65) 37. Selemi (3) 38. E drejta e parablerjes (2) 39. Dhënia me qira (6) 40. Havala (kalimi i borxhit) (4) 41. Përfaqësimi (ose autorizimi) (7) 42. Kultivimi i bujqësisë (17) 43. Ujitja (14) 44. Borxhet, bllokimi i pasurisë dhe i falimentimi (5) 45. Grindjet (4) 46. Sendet e gjetura (2) 47. Padrejtësia (18) 48. Pjesëmarrja në ortakëri (6) 49. Lënia peng në qytete (3) 50. Lirimi i skllevërve (11) 51. Dhuratat (24) 52. Dëshmitë (14) 53. Kushtëzimet (5) 54. Amanetet dhe porositë (10) 55. Xhihadi (144) 56. Fillimi i krijimit (51) 57. Ndodhitë e pejgamberëve (121) 58. Virtytet dhe meritat e sahabëve (79) 59. Betejat (113) 60. Tefsiri (94) 61. Vlerat dhe virtytet e kuranit (22) 62. Lidhjet martesore (45) 63. Shkurorëzimi (13) 64. Furnizimi dhe shpenzimi (2) 65. Ushqimet (23) 66. Akika (4) 67. Therrja dhe gjahu (13) 68. Kurbani (2) 69. Pijet (19) 70. Të sëmurit (13) 71. Mjekësia (22) 72. Veshjet (23) 73. Sjelljet e bukura (50) 74. Marrja e lejës (12) 75. Duatë (22) 76. Qetësimi i zemrës (46) 77. Kaderi (paracaktimi hyjnor) (5) 78. Beja dhe betimet (9) 79. Shlyerja e betimeve të paplotësuara (2) 80. Ligjet e trashëgimisë (6) 81. Ndëshkimet (7) 82. Dënimet (4) 83. Gjoba e gjakësit (5) 84. Pendimi (1) 85. Shpjegimi i ëndrrave (11) 86. Fitnet (12) 87. Gjykimet (11) 88. Dëshirat (2) 89. Kapja fort pas Kuranit dhe sunetit të Pejgamberit a.s. (8) 90. Teuhidi (11)
Libri: 17. Namazi për shi
›  547 Abdullah Ibn Zejd r.a. tregon: "Doli Pejgamberi a.s. për të falur namazin istiska (dy rekate) pastaj e veshi xhyben pasi e ktheu nga ana tjetër." (1005)
URL:
›  548 Ebu Hurejra r.a. tregon për lutjen e Pejgamberit a.s. për besimtarët e dobët dhe për lutjen kundër fiseve Mudar (Hadithi nr.462/804. Në këtë hadith tregon se Pejgamberi a.s. tha: "Allahu i fali fiset Gifar dhe i shpëtoi fiset Eslem." (1006)
URL:
›  549 Ibn Mesudi r.a. tregon se, kur Pejgamberi a.s. pa që njerëzit (Kurejshit) nuk po e pranonin Islamin, ai (a.s.) u lut: "O Allah! Dërgo (mbi ta) shtatë (vite urie) si shtatë (vitet e urisë në kohën) e Pejgamberit Jusuf a.s.." Kështu, ata i kaploi thatësira për një vit e cila shkatërroi çdo gjë të gjallë, aq sa njerëzit filluan të hanë lëkurat, ngordhësirat dhe kërmat. Sa herë që dikush shihte nga qielli i dukej tym e mjegull nga uria. Kështu, Ebu Sufjani shkoi te Pejgamberi a.s. the i tha: "O Muhamed! Ti i urdhëron njerëzit që t'i binden e t'i nënshtrohen Allahut dhe që të shkojnë mirë me farefisin. Por në të vërtetë populli i fisit tënd po vdesin. Të lutem pra, lutju Allahut për ta!" Në këtë kohë Allahu shpalli vargjet e sures Ed-Duhan: " Andaj ti prite atë (ditë), kur qielli do të lëshojë tym të qartë, që do t'i mbulojë njerëzit, (e do tru thuhet): 7/Ky është dënim i dhembshëm!" (Mohuesit do të thonë): "O Zoti ynë, lirona prej dënimit! Ne tashmë besojmë!" E si mund të përfitojnë ata nga këshilla, ndërkohë që më parë atyre u pat ardhur një i Dërguar me shpjegime të qarta e ata i kthyen shpinën, duke thënë: "Ai është një i çmendur i mësuar nga të tjerët"?! Edhe sikur t'ju lirojmë nga dënimi pak (kohë), ju me siguri që do të ktheheni (në mosbesim). Ditën, kur do t'i mbërthejmë ata me forcën më të madhe, Ne do të hakmerremi." (Kuran, 44: 10-16) Ibn Mesudi r.a. shton: El-Batsh (shtrëngimi) sigurisht që i kapi në Bedr dhe po kështu edhe Ed-Duhan (tymi), edhe El-Batsh (shtrëngimi), edhe El-Lizam (ngushtësia) si dhe ajeti i sures Er-Rum (nr.30) tashmë kanë kaluar. " (1007)
URL:
›  550 Ibn Umeri r.a. tregon: "Këto vargje nVu kujtuan kur pashë fytyrën e Pejgamberit a.s., ndërsa po luste Allahun për shi. Akoma nuk kishte zbritur nga minberi, kur uji i shiut u derdh nga ullukët e çative. Ato janë vargjet e Ebu Talibit që thotë: "Dhe një i bardhë (Muhamedi a.s.) të cilit i kërkohet të lusë Allahun për shi, që është kujdestari i jetimëve dhe mbrojtësi itëvejave." (1009)
URL:
›  551 Enesi r.a. tregon se, sa herë që kërcënoheshin nga thatësira, Umeri r.a. gjithnjë i drejtohej Abbasit r.a. (xhaxhait të Pejgamberit a.s.) që t'i lutej Allahut për shi. Umeri r.a. bënte këtë dua: "O Allah! Ne i kërkonim Pejgamberit (a.s.) të të lutej Ty për shi, ndërsa tani ne i kërkojmë xhaxhait të tij që të të lutet Ty për shi. O Allah! Na lësho shi!" Dhe kështu Allahu dërgonte shi. (1010)
URL:
›  552 Hadithi i Enesit (nr. 519/933) tregon për beduinin që hyri në xhami ditën e xhuma, ndërsa Pejgamberi a.s. ishte në këmbë duke mbajtur hytben, ai i kërkoi atij që tri lutej Allahut për shi duke e përsëritur disa herë. (Pastaj vazhdon hadithi me duanë e Pejgamberit a.s. dhe me rënien e shiut) dhe shton këtu: "Betohem për Allahun! Për një javë nuk e pamë më diellin.,/ Pastaj të xhumanë tjetër hyri një burrë në xhami nga e njëjta derë, ndërkohë që i Dërguari i Allahut a.s. ishte në këmbë duke mbajtur hytben. Ai qëndroi në këmbë përballë Pejgamberit dhe i tha: "O i Dërguari i Allahut! Bagëtia po na mbytet dhe rrugët janë prerë. Lutju pra Allahut ta ndalojë shiun." I Dërguari i Allahut a.s. ngriti duart dhe tha: "O Allah! Rreth e rrotull nesh dhe jo mbi ne! O Allah! Mbi pllaja, në male, në kodra, në lugina dhe atje ku rriten pemëtr Kështu pra, shiu pushoi dhe ne dolëm duke ecur në diell. (1013)
URL:
›  553 Enesi r.a. tregon: "I Dërguari i Allahut a.s. ngriti duart dhe tha tri herë: "O Allah! Na lësho shi!". (1014)
URL:
›  554 Në hadithin e Abdullah Ibn Zejdit (nr. 547/1005) për namazin për shi në këtë tregim shtohet: "Pejgamberi a.s. u ktheu shpinën njerëzve dhe u drejtua nga Kibla (drejtimi i faljes) duke iu lutur (Allahut për shi). Pastaj e ktheu xhyben nga ana tjetër dhe na priu në namaz, duke na falur dy rekatë, në të cilat këndoi Kuran me zë." (1025)
URL:
›  555 Enesi r.a. tregon: "Pejgamberi a.s. nuk i ka ngritur duart për ndonjë dua tjetër përveç në duanë për shi dhe aq lart i ngrinte, sa i dukej bardhësia e sqetullave." (1031)
URL:
›  556 Aishja r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. sa herë që shihte shiun thoshte: "O Allah! Le të jetë ky një shi i dobishëm." (1032)
URL:
›  557 Enesi r.a. tregon: "Sa herë që frynte ndonjë erë e fortë, në fytyrën e Pejgamberit a.s. shikoje ankth (nga frika se ajo erë mund të ishte shenjë e zemërimit të Allahut)" (1034)
URL:
›  558 Ibn Abbasi r.a. tregon se Pejgamberi a.s. ka thënë: "Mua nVu sigurua fitore me erën lindore, ndërsa kombi i Adit u shkatërru nga era perëndimore.,/ (1035)
URL:
›  559 Ibn Umeri r.a. tregon se Pejgamberi a.s. ka thënë: "O Allah! Bekoje Shamin tonë dhe Jemenin tonë!" Njerëzit thanë: "Edhe Nexhdin (Irakun) tonë." Ai (a.s.) tha: "O Allah! Bekoje Shamin tonë dhe Jemenin tonë!" Njerëzit thanë: "Edhe Nexhdin tonë." Ai (a.s.) tha: "Atje do të shfaqen tërmetet dhe fitnct (sprovat, mundimet etj.) dhe që atje do të shfaqet briri i kokës së Shejtanit." (1037)
URL:
›  560 Ibn Umeri r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: "Çelësat e gajb-it janë pesë, askush nuk i di ata përveç Allahut: Askush nuk e di çdo të ndodhë nesër, askush nuk e di se çfarë ka në mitra, askush nuk e di se çfarë do të fitojë nesër, askush nuk e di se në ç'vend do të vdesë, askush nuk e di se kur do të bjerë shi." (Shih në Kuran ajetin nr. 34 në suren Lukman - 31:34). (1039)
URL: