1. Fillimi i frymëzimit hyjnor (7) 2. Besimi (46) 3. Dituria (56) 4. Avdesi (75) 5. Gusli (18) 6. Menstruacionet (20) 7. Tejemumi (5) 8. Falja e namazit (84) 9. Sutra e atij që fal namaz (13) 10. Koha e faljes së namazeve (45) 11. Ezani (55) 12. Përshkrimi i namazit (67) 13. Xhumaja (32) 14. Namazi i frikës (3) 15. Dy bajramet (12) 16. Vitri (8) 17. Namazi për shi (14) 18. Eklipset (8) 19. Sexhdet në Kuran (6) 20. Shkurtimi i namazit (15) 21. Namazi tehexhxhud (30) 22. Namazet në xhamitë e Mekës dhe të Medines (4) 23. Veprimet e ndaluara gjatë namazit (7) 24. Sehvi sexhdeja (2) 25. Xhenazet (69) 26. Zekati (64) 27. Sadakaja e fitrit (3) 28. Haxhi (vizita në Mekë) (94) 29. Umreja (16) 30. Mahsari dhe ndëshkimi për gjahun (5) 31. Ndëshkimet e gjahut (për muhrimin) (18) 32. Vlerat dhe virtytet e Medines (17) 33. Agjërimi (53) 34. Falja e teravisë (6) 35. Itikafi (6) 36. Shitblerja dhe tregtia (65) 37. Selemi (3) 38. E drejta e parablerjes (2) 39. Dhënia me qira (6) 40. Havala (kalimi i borxhit) (4) 41. Përfaqësimi (ose autorizimi) (7) 42. Kultivimi i bujqësisë (17) 43. Ujitja (14) 44. Borxhet, bllokimi i pasurisë dhe i falimentimi (5) 45. Grindjet (4) 46. Sendet e gjetura (2) 47. Padrejtësia (18) 48. Pjesëmarrja në ortakëri (6) 49. Lënia peng në qytete (3) 50. Lirimi i skllevërve (11) 51. Dhuratat (24) 52. Dëshmitë (14) 53. Kushtëzimet (5) 54. Amanetet dhe porositë (10) 55. Xhihadi (144) 56. Fillimi i krijimit (51) 57. Ndodhitë e pejgamberëve (121) 58. Virtytet dhe meritat e sahabëve (79) 59. Betejat (113) 60. Tefsiri (94) 61. Vlerat dhe virtytet e kuranit (22) 62. Lidhjet martesore (45) 63. Shkurorëzimi (13) 64. Furnizimi dhe shpenzimi (2) 65. Ushqimet (23) 66. Akika (4) 67. Therrja dhe gjahu (13) 68. Kurbani (2) 69. Pijet (19) 70. Të sëmurit (13) 71. Mjekësia (22) 72. Veshjet (23) 73. Sjelljet e bukura (50) 74. Marrja e lejës (12) 75. Duatë (22) 76. Qetësimi i zemrës (46) 77. Kaderi (paracaktimi hyjnor) (5) 78. Beja dhe betimet (9) 79. Shlyerja e betimeve të paplotësuara (2) 80. Ligjet e trashëgimisë (6) 81. Ndëshkimet (7) 82. Dënimet (4) 83. Gjoba e gjakësit (5) 84. Pendimi (1) 85. Shpjegimi i ëndrrave (11) 86. Fitnet (12) 87. Gjykimet (11) 88. Dëshirat (2) 89. Kapja fort pas Kuranit dhe sunetit të Pejgamberit a.s. (8) 90. Teuhidi (11)
Libri: 42. Kultivimi i bujqësisë
›  1071 Enesi r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: "Çdo muslimani i cili mbjell një pemë ose një farë dhe pastaj prej saj ushqehet, ose një zog, ose një kafshë, ose një njeri, i llogaritet atij si vepër bamirësie." (2320)
URL:
›  1072 Tregohet se Ebu Umama Bahiliu r.a. pa disa pajisje e .vegla bujqësore dhe tha: "E kam dëgjuar Pejgamberin a.s. të thotë: "Në çdo shtëpi ku hyjnë këto vegla, Allahu do të fusë poshtërimin"." (2321)
URL:
›  1073 Ebu Hurejra r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: "Kush mban qen, atij çdo ditë i hiqen nga veprat e tij të mira një kirat, përveç qenit që mbahet për të ruajtur bujqësinë, ose bagëtinë.,/ (2322)
URL:
›  1074 Në një citim tjetër Ebu Hurejra r.a. tregon: "Përveç qenit që mbahet për ruajtjen e deleve, ose për të ruajtur bujqësinë, ose për gjah." (2322)
URL:
›  1075 Në një citim tjetër Ebu Hurejra r.a. tregon: "Përveç qenit që mbahet për gjah, ose për të ruajtur bagëtinë." (2322)
URL:
›  1076 Ebu Hurejra r.a. tregon se Pejgamberi a.s. ka rrëfyer (këto ndodhi): "Ndërsa dikush po ngiste një lopë, ajo i kthehet atij dhe i thotë: 'Unë nuk jam krijuar për këtë qëllim, por jam krijuar për të lëruar'." Pejgamberi a.s. shtoi: "Unë, edhe Ebu Bekri, edhe Umeri e besojmë këtë ndodhi." Pastaj ai vazhdoi: "Një ujk mori një dele (nga tufa) dhe bariu po e ndiqte, kur ujku (i kthehet dhe) i thotë: 'Kush do të jetë roja e saj ditën e kafshëve të egra, ditë kur askush tjetër nuk do të jetë bariu i saj përveç meje?7" Pasi rrëfeu këtë, Pejgamberi a.s. tha: "Unë, edhe Ebu Bekri, edhe Umeri e besojmë këtë ndodhi." Ebu Selema (përcjellësi i dytë i hadithit thotë se Ebu Hurejra shtoi: "Dhe ata: Ebu Bekri dhe Umeri, nuk ishin të pranishëm në atë kuvend." (2324)
URL:
›  1077 Ebu Hurejra r.a. tregon se ensarët i thanë Pejgamberit a.s. që t'i ndante palmat e hurmave mes tyre dhe vëllezërve ninhaxhirë (nga Meka). Ai a.s. u tha: "Jo." Atëherë ensarët u thanë atyre: "Kujdesuni për palmat e hurmave (i ujitni dhe u shërbeni) dhe i ndani frutat me ne." Ata u thanë: "Dëgjuam dhe u bindëm (pranuam)!" (2325)
URL:
›  1078 Rafi Ibn Hadixh r.a. tregon: "Ne punonim në bujqësi më shumë se gjithkush tjetër në Medine. E jepnim tokën me qira me një prodhim të caktuar të kufizuar që i jepej pronarit të tokës. Nganjëherë prodhimin nga kjo pjesë e godiste vrugu etj., ndërsa pjesa tjetër mbetej e padëmtuar ose e kundërta, kështu që Pejgamberi a.s. e ndaloi zbatimin e kësaj gjëje. Atë kohë nuk përdorej floriri ose argjendi (si para për qiranë e tokës)." (2327)
URL:
›  1079 Abdullah Ibn Umer r.a. tregon: "Pejgamberi a.s. përfundoi një marrë- veshje me banorët e Hajberit për të shfrytëzuar tokën me kusht ndarjen përgjysmë të prodhimeve të frutave ose të bujqësisë. Pejgamberi a.s. u jepte grave të veta nga një qind zmsk secilës (nga këto) tetëdhjetë vask hurma dhe njëzet vask elb, (një vask = 135 kg). (2328)
URL:
›  1080 Ibn Abbasi r.a. tregon se Pejgamberi a.s. nuk e ka ndaluar këtë gjysmatarinë, por ka thënë: "Është më e mirë që dikush t'ia japë tokën e vet vëllait të tij falas, sesa ta ngarkojë atë me qira të caktuar" (2330)
URL:
›  1081 Umeri r.a. ka thënë: "Sikur të mos jenë brezat e ardhshëm të muslimanëve, tokat e viseve të pushtuara do t'i kisha ndarë ndërmjet ushtarëve, ashtu siç i ndau Pejgamberi a.s. tokat e Hajberit." (2334)
URL:
›  1082 Aishja r.a. tregon se Pejgamberi a.s. ka thënë: "Ai që e bën pjellore një tokë (djerrë) që s'i përket askujt, ka më të drejtë (për t'u bërë pronar i saj)." Urva (përcjellësi i dytë i hadithit) thotë se edhe Umeri r.a. ka dhënë po këtë gjykim në kalifatin e tij. (2335)
URL:
›  1083 Ibn Umeri r.a. tregon se Umeri r.a. i nxori jashtë Hixhazit çifutët dhe të krishterët. Edhe i Dërguari i Allahut a.s., kur pushtoi
Hajberin, deshi t'i nxirrte që andej çifutët pasi tokat e tij u bënë pronë e Allahut, e të Dërguarit të Tij dhe e muslimanëve. I Dërguari i Allahut a.s. deshi t'i nxirrte çifutët, por ata i kërkuan që t'i linte të qëndronin, me kusht që të punonin pronat dhe të merrnin gjysmën e prodhimeve. Kështu, i Dërguari i Allahut a.s. u tha atyre: "Ne do t'u lëmë të qëndroni këtu me këtë kusht për aq kohë sa të duam ne." Kësisoj, ata qëndruan atje derisa Umeri i detyroi të largohen në drejtim të Tajmas dhe Arihas. (2338)
URL:
›  1084 Rafi Ibn Hadixh r.a tregon.: "Xhaxhai im, Dhuhejri, më ka thënë se i Dërguari i Allahut na ka ndaluar neve të bëjmë një gjë që ishte e lehtë dhe dobishme e ndihmë për ne (duke qenë se ishim të shoqëruar në një pronë tonën, por që nuk e punonim vetë!)" Unë i thashë: "Gjithçka që ka thënë i Dërguari i Allahut a.s. është e vërtetë dhe e drejtë!" Ai më tha se i Dërguari i Allahut a.s. e ka thirrur dhe e ka pyetur: "Ç'po bëni me pronat tuaja?" Dhuhejri i është përgjigjur: "I japim tokat me qira me marrëveshje të tillë që për qira të marrim prodhimin rreth kanaleve të ujit, ose me disa esvak elbi ose hurma." I Dërguari i Allahut a.s. i ka thënë: "Mos veproni kështu, por punojeni tokën vetë, ose lejoni të tjerët ta punojnë falas, ose mbajeni për vete (dhe lëreni atë djerr)." Rafiu vazhdoi: "Unë thashë:' 'Dëgjuam dhe u bindëm7!" (2339)
URL:
›  1085 Nafiu tregon se Ibn Umeri i jepte me qira pronat e tija në kohën e Ebu Bekrit, Umerit, Uthmanit dhe në fillim të kohës së Muavijes, pastaj i treguan hadithin e Rafi Ibn Hadixhit që Pejgamberi a.s. e ka ndaluar dhënien e tokave me qira. Ibn Umeri shkoi te Rafiu, qëndroi me të dhe e pyeti. Ai i tha se Pejgamberi a.s. e ka ndaluar dhënien e tokave me qira. Ibn Umeri i tha: "Ti e di se në kohën e të Dërguarit të Allahut a.s. ne i jepnim tokat me qira kundrejt prodhimit rreth vijave të ujit dhe kundrejt një mase të caktuar kashte të prerë." (2343, 2344)
URL:
›  1086 Salimi tregon: "Ibn Umeri r.a. ka thënë: "Unë e di se toka ka qenë dhënë me qira për t'u kultivuar në kohën e të Dërguarit të Allahut a.s." Më vonë Ibn Umeri pati frikë se Pejgamberi a.s. mund ta kishte ndaluar një gjë të tillë dhe ai nuk e dinte, kështu që hoqi dorë nga dhënia e tokës me qira." (2345)
URL:
›  1087 Ebu Hurejra r.a. tregon: "Një ditë, Pejgamberi a.s., pranë të cilit ndodhej një beduin, na rrëfeu një ndodhi: "Një nga banorët e Xhenetit do t7i kërkojë Allahut që ta lejojë për të kultivuar tokën. Allahu do t'i thotë: 'A nuk po jeton në kënaqësitë që do?' Ai do t'i thotë: To, por më pëlqen kultivimi'. (Pas lejes) ai do të mbjellë farat. Bimët do të rriten sa malet e do të piqen gati për t'u vjelur për një çast, sa një shkelje syri. Pastaj Allahu do t'i thotë: 'O biri i Ademit! Merre (e mblidhe) prodhimin; asgjë nuk të ngop ty,.,/ Pas kësaj (historie) beduini tha: "Ky njeri duhet të jetë ose nga kurejsliët (e shpërngulur në Medine), ose nga ensarët (medinasit), sepse ata janë bujq, kurse ne nuk jemi bujq." Pejgamberi a.s. qeshi." (2348)
URL: