1. Fillimi i frymëzimit hyjnor (7) 2. Besimi (46) 3. Dituria (56) 4. Avdesi (75) 5. Gusli (18) 6. Menstruacionet (20) 7. Tejemumi (5) 8. Falja e namazit (84) 9. Sutra e atij që fal namaz (13) 10. Koha e faljes së namazeve (45) 11. Ezani (55) 12. Përshkrimi i namazit (67) 13. Xhumaja (32) 14. Namazi i frikës (3) 15. Dy bajramet (12) 16. Vitri (8) 17. Namazi për shi (14) 18. Eklipset (8) 19. Sexhdet në Kuran (6) 20. Shkurtimi i namazit (15) 21. Namazi tehexhxhud (30) 22. Namazet në xhamitë e Mekës dhe të Medines (4) 23. Veprimet e ndaluara gjatë namazit (7) 24. Sehvi sexhdeja (2) 25. Xhenazet (69) 26. Zekati (64) 27. Sadakaja e fitrit (3) 28. Haxhi (vizita në Mekë) (94) 29. Umreja (16) 30. Mahsari dhe ndëshkimi për gjahun (5) 31. Ndëshkimet e gjahut (për muhrimin) (18) 32. Vlerat dhe virtytet e Medines (17) 33. Agjërimi (53) 34. Falja e teravisë (6) 35. Itikafi (6) 36. Shitblerja dhe tregtia (65) 37. Selemi (3) 38. E drejta e parablerjes (2) 39. Dhënia me qira (6) 40. Havala (kalimi i borxhit) (4) 41. Përfaqësimi (ose autorizimi) (7) 42. Kultivimi i bujqësisë (17) 43. Ujitja (14) 44. Borxhet, bllokimi i pasurisë dhe i falimentimi (5) 45. Grindjet (4) 46. Sendet e gjetura (2) 47. Padrejtësia (18) 48. Pjesëmarrja në ortakëri (6) 49. Lënia peng në qytete (3) 50. Lirimi i skllevërve (11) 51. Dhuratat (24) 52. Dëshmitë (14) 53. Kushtëzimet (5) 54. Amanetet dhe porositë (10) 55. Xhihadi (144) 56. Fillimi i krijimit (51) 57. Ndodhitë e pejgamberëve (121) 58. Virtytet dhe meritat e sahabëve (79) 59. Betejat (113) 60. Tefsiri (94) 61. Vlerat dhe virtytet e kuranit (22) 62. Lidhjet martesore (45) 63. Shkurorëzimi (13) 64. Furnizimi dhe shpenzimi (2) 65. Ushqimet (23) 66. Akika (4) 67. Therrja dhe gjahu (13) 68. Kurbani (2) 69. Pijet (19) 70. Të sëmurit (13) 71. Mjekësia (22) 72. Veshjet (23) 73. Sjelljet e bukura (50) 74. Marrja e lejës (12) 75. Duatë (22) 76. Qetësimi i zemrës (46) 77. Kaderi (paracaktimi hyjnor) (5) 78. Beja dhe betimet (9) 79. Shlyerja e betimeve të paplotësuara (2) 80. Ligjet e trashëgimisë (6) 81. Ndëshkimet (7) 82. Dënimet (4) 83. Gjoba e gjakësit (5) 84. Pendimi (1) 85. Shpjegimi i ëndrrave (11) 86. Fitnet (12) 87. Gjykimet (11) 88. Dëshirat (2) 89. Kapja fort pas Kuranit dhe sunetit të Pejgamberit a.s. (8) 90. Teuhidi (11)
Libri: 82. Dënimet
›  2166 Ebu Burda Ensariu r.a. tregon se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut a.s. të thotë: "Mos i jepni kujt më shumë se dhjetë fshikullime, përveçse në ato raste kur ai ka bërë krim që meriton një ndëshkim tjetër të ligjshëm të përcaktuar nga Allahu i Madhëruar." (6850)
URL:
›  2167 Ebu Hurejra r.a. tregon: "E kam dëgjuar Ebul Kasimin (Pejgamberin Muhamed a.s.) të thotë: "Kush e akuzon skllavin e vet për imoralitet, ndërkohë që ai është i pafajshëm nga kjo shpifje, atëherë padroni i tij do të fshikullohet Ditën e Kiametit, përveçse atëherë kur skllavi e meriton për akuzën." (6858)
URL:
›  2168 Ibn Umeri r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: "Besimtari musliman do të jetë i lirë në lidhje me fenë e tij dhe me kushtet e saj, për sa kohë që nuk derdh gjak (nuk vret ndokënd) në mënyrë të paligjshme” (6862)
URL:
›  2169 Tregon Ibn Abbasi r.a. se Pejgamberi a.s. i tha Mikdadit: "Në qoftë se besimtari musliman e fsheh Islamin e tij nga mosbesimtarët dhe pastaj, kur ai shpreh hapur besimin e tij Islam, ti e vret atë, (atëherë ti ke bërë gjynah të madh). Kujto se edhe ti ishe në atë gjendje që e fshihje Islamin tënd më parë në Mekë." (6866)
URL: