1. Fillimi i frymëzimit hyjnor (7) 2. Besimi (46) 3. Dituria (56) 4. Avdesi (75) 5. Gusli (18) 6. Menstruacionet (20) 7. Tejemumi (5) 8. Falja e namazit (84) 9. Sutra e atij që fal namaz (13) 10. Koha e faljes së namazeve (45) 11. Ezani (55) 12. Përshkrimi i namazit (67) 13. Xhumaja (32) 14. Namazi i frikës (3) 15. Dy bajramet (12) 16. Vitri (8) 17. Namazi për shi (14) 18. Eklipset (8) 19. Sexhdet në Kuran (6) 20. Shkurtimi i namazit (15) 21. Namazi tehexhxhud (30) 22. Namazet në xhamitë e Mekës dhe të Medines (4) 23. Veprimet e ndaluara gjatë namazit (7) 24. Sehvi sexhdeja (2) 25. Xhenazet (69) 26. Zekati (64) 27. Sadakaja e fitrit (3) 28. Haxhi (vizita në Mekë) (94) 29. Umreja (16) 30. Mahsari dhe ndëshkimi për gjahun (5) 31. Ndëshkimet e gjahut (për muhrimin) (18) 32. Vlerat dhe virtytet e Medines (17) 33. Agjërimi (53) 34. Falja e teravisë (6) 35. Itikafi (6) 36. Shitblerja dhe tregtia (65) 37. Selemi (3) 38. E drejta e parablerjes (2) 39. Dhënia me qira (6) 40. Havala (kalimi i borxhit) (4) 41. Përfaqësimi (ose autorizimi) (7) 42. Kultivimi i bujqësisë (17) 43. Ujitja (14) 44. Borxhet, bllokimi i pasurisë dhe i falimentimi (5) 45. Grindjet (4) 46. Sendet e gjetura (2) 47. Padrejtësia (18) 48. Pjesëmarrja në ortakëri (6) 49. Lënia peng në qytete (3) 50. Lirimi i skllevërve (11) 51. Dhuratat (24) 52. Dëshmitë (14) 53. Kushtëzimet (5) 54. Amanetet dhe porositë (10) 55. Xhihadi (144) 56. Fillimi i krijimit (51) 57. Ndodhitë e pejgamberëve (121) 58. Virtytet dhe meritat e sahabëve (79) 59. Betejat (113) 60. Tefsiri (94) 61. Vlerat dhe virtytet e kuranit (22) 62. Lidhjet martesore (45) 63. Shkurorëzimi (13) 64. Furnizimi dhe shpenzimi (2) 65. Ushqimet (23) 66. Akika (4) 67. Therrja dhe gjahu (13) 68. Kurbani (2) 69. Pijet (19) 70. Të sëmurit (13) 71. Mjekësia (22) 72. Veshjet (23) 73. Sjelljet e bukura (50) 74. Marrja e lejës (12) 75. Duatë (22) 76. Qetësimi i zemrës (46) 77. Kaderi (paracaktimi hyjnor) (5) 78. Beja dhe betimet (9) 79. Shlyerja e betimeve të paplotësuara (2) 80. Ligjet e trashëgimisë (6) 81. Ndëshkimet (7) 82. Dënimet (4) 83. Gjoba e gjakësit (5) 84. Pendimi (1) 85. Shpjegimi i ëndrrave (11) 86. Fitnet (12) 87. Gjykimet (11) 88. Dëshirat (2) 89. Kapja fort pas Kuranit dhe sunetit të Pejgamberit a.s. (8) 90. Teuhidi (11)
Libri: 22. Namazet në xhamitë e Mekës dhe të Medines
›  620 Ebu Hurejra r.a. tregon se Pejgamberi a.s. ka thënë: "Nuk ndërmerret udhëtim (për qëllim adhurimi në asnjë vend tjetër), përveçse për tek tri xhami: Xhamia e Shenjtë (e Qabesë në Mekë), Xhamia e të Dërguarit të Allahut a.s. (në Medine) dhe Xhamia Aksa (në Jerusalem).,/ (1189)
URL:
›  621 Ebu Hurejra r.a. tregon se Pejgamberi a.s. ka thënë: "Një namaz në xhaminë time vlen më shumë se një mijë namaze në çdo xhami tjetër, përveçse në Xhaminë e Shenjtë (në Mekë)" (1190)
URL:
›  622 Nafi tregon se Ibn Umeri r.a. asnjëherë nuk e falte namazin e duha-së (paradites), përveçse në dy raste: Sa herë që shkonte në Mekë dhe gjithnjë arrinte atje paradite. Bënte tavafin (sjelljen shtatë herë rreth Qabes) dhe pastaj falte dy rekatë namaz pas Mckamit të Ibrahimit; si edhe sa here që vizitonte xhaminë Kuba', dhe këtë do ta bënte çdo të shtunë. Kur hynte në xhami, nuk i pëlqente që të dilte pa falur dy rekatë namaz në të. Ibn Umeri r.a. thoshte se i Dërguari i Allahut a.s. e vizitonte xhaminë Kuba' (herë) në këmbë dhe (herë) kaluar. Ai (Ibn Umeri r.a.) thoshte: "Unë bëj vetëm ashtu siç kam parë të veprojnë shokët e mi dhe unë nuk ndaloj askënd që të falë namaz në çdo kohë, ditën ose natën, përveç kohës gjatë lindjes së diellit dhe gjatë perëndimit të tij." (1191,1192)
URL:
›  623 Ebu Hurejra r.a. tregon se Pejgamberi a.s. që ka thënë: "Ndërmjet shtëpisë sime dhe minberit tim është një kopsht nga kopshtet e begatë të Xhenetit dhe minberi im është mbi Hauzin tim, (El-Keuther - lumë në Xhenet)." (Sure nr. 108) (1196)
URL: