1. Fillimi i frymëzimit hyjnor (7) 2. Besimi (46) 3. Dituria (56) 4. Avdesi (75) 5. Gusli (18) 6. Menstruacionet (20) 7. Tejemumi (5) 8. Falja e namazit (84) 9. Sutra e atij që fal namaz (13) 10. Koha e faljes së namazeve (45) 11. Ezani (55) 12. Përshkrimi i namazit (67) 13. Xhumaja (32) 14. Namazi i frikës (3) 15. Dy bajramet (12) 16. Vitri (8) 17. Namazi për shi (14) 18. Eklipset (8) 19. Sexhdet në Kuran (6) 20. Shkurtimi i namazit (15) 21. Namazi tehexhxhud (30) 22. Namazet në xhamitë e Mekës dhe të Medines (4) 23. Veprimet e ndaluara gjatë namazit (7) 24. Sehvi sexhdeja (2) 25. Xhenazet (69) 26. Zekati (64) 27. Sadakaja e fitrit (3) 28. Haxhi (vizita në Mekë) (94) 29. Umreja (16) 30. Mahsari dhe ndëshkimi për gjahun (5) 31. Ndëshkimet e gjahut (për muhrimin) (18) 32. Vlerat dhe virtytet e Medines (17) 33. Agjërimi (53) 34. Falja e teravisë (6) 35. Itikafi (6) 36. Shitblerja dhe tregtia (65) 37. Selemi (3) 38. E drejta e parablerjes (2) 39. Dhënia me qira (6) 40. Havala (kalimi i borxhit) (4) 41. Përfaqësimi (ose autorizimi) (7) 42. Kultivimi i bujqësisë (17) 43. Ujitja (14) 44. Borxhet, bllokimi i pasurisë dhe i falimentimi (5) 45. Grindjet (4) 46. Sendet e gjetura (2) 47. Padrejtësia (18) 48. Pjesëmarrja në ortakëri (6) 49. Lënia peng në qytete (3) 50. Lirimi i skllevërve (11) 51. Dhuratat (24) 52. Dëshmitë (14) 53. Kushtëzimet (5) 54. Amanetet dhe porositë (10) 55. Xhihadi (144) 56. Fillimi i krijimit (51) 57. Ndodhitë e pejgamberëve (121) 58. Virtytet dhe meritat e sahabëve (79) 59. Betejat (113) 60. Tefsiri (94) 61. Vlerat dhe virtytet e kuranit (22) 62. Lidhjet martesore (45) 63. Shkurorëzimi (13) 64. Furnizimi dhe shpenzimi (2) 65. Ushqimet (23) 66. Akika (4) 67. Therrja dhe gjahu (13) 68. Kurbani (2) 69. Pijet (19) 70. Të sëmurit (13) 71. Mjekësia (22) 72. Veshjet (23) 73. Sjelljet e bukura (50) 74. Marrja e lejës (12) 75. Duatë (22) 76. Qetësimi i zemrës (46) 77. Kaderi (paracaktimi hyjnor) (5) 78. Beja dhe betimet (9) 79. Shlyerja e betimeve të paplotësuara (2) 80. Ligjet e trashëgimisë (6) 81. Ndëshkimet (7) 82. Dënimet (4) 83. Gjoba e gjakësit (5) 84. Pendimi (1) 85. Shpjegimi i ëndrrave (11) 86. Fitnet (12) 87. Gjykimet (11) 88. Dëshirat (2) 89. Kapja fort pas Kuranit dhe sunetit të Pejgamberit a.s. (8) 90. Teuhidi (11)
Libri: 77. Kaderi (paracaktimi hyjnor)
›  2137 Imran Ibn Husajni r.a. tregon: "Një burrë pyeti (Pejgamberin a.s.): "O i Dërguari i Allahut! A janë të njohur banorët e Xhenetit nga banorët e Zjarrit?" Ai a.s. iu përgjigj: "Po." Ai pyeti përsëri: "Pse atëherë përpiqen njerëzit të bëjnë punë të mira?" Pejgamberi a.s. tha: "Çdokush do të bëjë veprat për të cilat ai është krijuar për t'i bërë ose ai do të bëjë ato vepra të cilat do t'i lehtësohen atij për t'i bërë." (6596)
URL:
›  2138 Hudhejfa r.a. tregon: "Një herë Pejgamberi a.s. mbajti një ligjëratë feje përpara nesh, në të cilën nuk la gjë pa përmendur për gjithçka që do të ndodhë deri në Orën e Kiametit, pavarësisht se atë e mbajti mend kush e mbajti dhe e harroi kush e harroi. Pas asaj fjale i shihja ngjarjet që ndodhnin siç ishin përmendur në atë ligjëratë, por i kisha harruar para se ato të vinin. Pastaj i dalloja ndodhitë e tilla siç dallon dikush ndonjë njeri, të cilin nuk e ka parë disa kohë dhe pastaj, kur e sheh, e kujton dhe e njeh atë. (6604)
URL:
›  2139 Ebu Hurejra r.a. tregon: "Pejgamberi a.s. ka rrëfyer se Allahu i Madhëruar ka thënë: "Përbetimi nuk i sjell birit të Ademit ndonjë gjë që Unë nuk e kam shkruar në Kaderin e paracaktuar për të. Përkundrazi, është Kaderi i përcaktuar ai që e shtyn atë për t'u përbetuar. Nëpërmjet betimit Unë e bëj kurnacin të shpenzojë nga pasuria e tij." (6609)
URL:
›  2140 Ebu Said Hudriu r.a. tregon se Pejgamberi a.s. ka thënë: "Nuk ka kalif të zgjedhur që të mos ketë dy grupe këshilluesish: njëri grup e këshillon dhe e udhëzon atë të bëjë mirësi dhe e shtyn atë që ta pranojë e ta zbatojë këtë, ndërsa grupi tjetër e këshillon dhe e udhëzon të veprojë të keqen dhe e shtyn që ta pranojë e ta zbatojë këtë. Kurse i ruajtur është ai të cilin e mbron dhe e ruan Allahu." (6611)
URL:
›  2141 Ibn Umeri r.a. tregon: "Kur betohej Pejgamberi a.s. shpesh thoshte: "Jo, pasha Atë që i kthen zemrat"!" (6617
URL: