1. Fillimi i frymëzimit hyjnor (7) 2. Besimi (46) 3. Dituria (56) 4. Avdesi (75) 5. Gusli (18) 6. Menstruacionet (20) 7. Tejemumi (5) 8. Falja e namazit (84) 9. Sutra e atij që fal namaz (13) 10. Koha e faljes së namazeve (45) 11. Ezani (55) 12. Përshkrimi i namazit (67) 13. Xhumaja (32) 14. Namazi i frikës (3) 15. Dy bajramet (12) 16. Vitri (8) 17. Namazi për shi (14) 18. Eklipset (8) 19. Sexhdet në Kuran (6) 20. Shkurtimi i namazit (15) 21. Namazi tehexhxhud (30) 22. Namazet në xhamitë e Mekës dhe të Medines (4) 23. Veprimet e ndaluara gjatë namazit (7) 24. Sehvi sexhdeja (2) 25. Xhenazet (69) 26. Zekati (64) 27. Sadakaja e fitrit (3) 28. Haxhi (vizita në Mekë) (94) 29. Umreja (16) 30. Mahsari dhe ndëshkimi për gjahun (5) 31. Ndëshkimet e gjahut (për muhrimin) (18) 32. Vlerat dhe virtytet e Medines (17) 33. Agjërimi (53) 34. Falja e teravisë (6) 35. Itikafi (6) 36. Shitblerja dhe tregtia (65) 37. Selemi (3) 38. E drejta e parablerjes (2) 39. Dhënia me qira (6) 40. Havala (kalimi i borxhit) (4) 41. Përfaqësimi (ose autorizimi) (7) 42. Kultivimi i bujqësisë (17) 43. Ujitja (14) 44. Borxhet, bllokimi i pasurisë dhe i falimentimi (5) 45. Grindjet (4) 46. Sendet e gjetura (2) 47. Padrejtësia (18) 48. Pjesëmarrja në ortakëri (6) 49. Lënia peng në qytete (3) 50. Lirimi i skllevërve (11) 51. Dhuratat (24) 52. Dëshmitë (14) 53. Kushtëzimet (5) 54. Amanetet dhe porositë (10) 55. Xhihadi (144) 56. Fillimi i krijimit (51) 57. Ndodhitë e pejgamberëve (121) 58. Virtytet dhe meritat e sahabëve (79) 59. Betejat (113) 60. Tefsiri (94) 61. Vlerat dhe virtytet e kuranit (22) 62. Lidhjet martesore (45) 63. Shkurorëzimi (13) 64. Furnizimi dhe shpenzimi (2) 65. Ushqimet (23) 66. Akika (4) 67. Therrja dhe gjahu (13) 68. Kurbani (2) 69. Pijet (19) 70. Të sëmurit (13) 71. Mjekësia (22) 72. Veshjet (23) 73. Sjelljet e bukura (50) 74. Marrja e lejës (12) 75. Duatë (22) 76. Qetësimi i zemrës (46) 77. Kaderi (paracaktimi hyjnor) (5) 78. Beja dhe betimet (9) 79. Shlyerja e betimeve të paplotësuara (2) 80. Ligjet e trashëgimisë (6) 81. Ndëshkimet (7) 82. Dënimet (4) 83. Gjoba e gjakësit (5) 84. Pendimi (1) 85. Shpjegimi i ëndrrave (11) 86. Fitnet (12) 87. Gjykimet (11) 88. Dëshirat (2) 89. Kapja fort pas Kuranit dhe sunetit të Pejgamberit a.s. (8) 90. Teuhidi (11)
Libri: 30. Mahsari dhe ndëshkimi për gjahun
›  879 Ibn Abbasi r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. qe penguar të kryejë umren. Kështu, ai (a.s.) e rruajti kokën dhe fjeti me gratë e veta (u lirua nga gjendja e ihramit) dhe preu kurban duke e bërë umren vitin tjetër. (1809)
URL:
›  880 Selimi tregon se Ibn Umeri r.a. gjithnjë thoshte: "A nuk u mjafton ju ndjekja e Sunetit (rrugës së ligjshme) të të Dërguarit të Allahut a.s.? Në qoftë se ndonjërin prej jush e pengon diçka për të përmbushur haxhin deri në fund, atëherë le të bëjë tazmfin rreth Qabesë si dhe ecjen ndërmjet Safa dhe Merva dhe pastaj të lirohet plotësisht nga gjendja e ihramit duke iu bërë kështu e lejueshme gjithçka që e pati të ndaluar në gjendjen e ihramit. Ndërkohë ai mund ta kryejë haxhin vitin tjetër duke prerë kurban ose të agjërojë, në qoftë se nuk ka mundësi për kurban." (1810)
URL:
›  881 Misvari r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. e preu kubanin përpara se të rruajë kokën, pastaj i urdhëroi shokët e vet të bënin të njëjtën gjë. (1811)
URL:
›  882 Kab Ibn Uxhra r.a. tregon: "I Dërguari i Allahut më qëndroi pranë në Hudejbije. Nga koka më binin shumë morra. Ai a.s. më pyeti: "A të kanë shqetësuar shumë ato?" I thashë që po, ndërsa ai më urdhëroi që ta rruaja kokën. Kabi r.a. shtoi: "Ky varg i shenjtë: 'Ndërsa kushdo që është i sëmurë apo ka plagë në kokë ... (Kuran 2: 196) është shpallur në lidhje me mua. Kështu Pejgamberi a.s. më tha ose të agjëroj tri ditë, ose të ushqeja gjashtë të varfër me një farak (rreth 9 kg.) hurma, ose të bëja kurban një dele apo ç'të kisha mundësi." (1815)
URL:
›  883 Kab Ibn Uxhra r.a. tregon të njëjtin hadith (nr. 882 / 1815) por këtu shton duke thënë se ky ajet i shenjtë është shpallur veçanërisht për mua, por megjithatë ai është edhe për ju të gjithë. (1816)
URL: