1. Fillimi i frymëzimit hyjnor (7) 2. Besimi (46) 3. Dituria (56) 4. Avdesi (75) 5. Gusli (18) 6. Menstruacionet (20) 7. Tejemumi (5) 8. Falja e namazit (84) 9. Sutra e atij që fal namaz (13) 10. Koha e faljes së namazeve (45) 11. Ezani (55) 12. Përshkrimi i namazit (67) 13. Xhumaja (32) 14. Namazi i frikës (3) 15. Dy bajramet (12) 16. Vitri (8) 17. Namazi për shi (14) 18. Eklipset (8) 19. Sexhdet në Kuran (6) 20. Shkurtimi i namazit (15) 21. Namazi tehexhxhud (30) 22. Namazet në xhamitë e Mekës dhe të Medines (4) 23. Veprimet e ndaluara gjatë namazit (7) 24. Sehvi sexhdeja (2) 25. Xhenazet (69) 26. Zekati (64) 27. Sadakaja e fitrit (3) 28. Haxhi (vizita në Mekë) (94) 29. Umreja (16) 30. Mahsari dhe ndëshkimi për gjahun (5) 31. Ndëshkimet e gjahut (për muhrimin) (18) 32. Vlerat dhe virtytet e Medines (17) 33. Agjërimi (53) 34. Falja e teravisë (6) 35. Itikafi (6) 36. Shitblerja dhe tregtia (65) 37. Selemi (3) 38. E drejta e parablerjes (2) 39. Dhënia me qira (6) 40. Havala (kalimi i borxhit) (4) 41. Përfaqësimi (ose autorizimi) (7) 42. Kultivimi i bujqësisë (17) 43. Ujitja (14) 44. Borxhet, bllokimi i pasurisë dhe i falimentimi (5) 45. Grindjet (4) 46. Sendet e gjetura (2) 47. Padrejtësia (18) 48. Pjesëmarrja në ortakëri (6) 49. Lënia peng në qytete (3) 50. Lirimi i skllevërve (11) 51. Dhuratat (24) 52. Dëshmitë (14) 53. Kushtëzimet (5) 54. Amanetet dhe porositë (10) 55. Xhihadi (144) 56. Fillimi i krijimit (51) 57. Ndodhitë e pejgamberëve (121) 58. Virtytet dhe meritat e sahabëve (79) 59. Betejat (113) 60. Tefsiri (94) 61. Vlerat dhe virtytet e kuranit (22) 62. Lidhjet martesore (45) 63. Shkurorëzimi (13) 64. Furnizimi dhe shpenzimi (2) 65. Ushqimet (23) 66. Akika (4) 67. Therrja dhe gjahu (13) 68. Kurbani (2) 69. Pijet (19) 70. Të sëmurit (13) 71. Mjekësia (22) 72. Veshjet (23) 73. Sjelljet e bukura (50) 74. Marrja e lejës (12) 75. Duatë (22) 76. Qetësimi i zemrës (46) 77. Kaderi (paracaktimi hyjnor) (5) 78. Beja dhe betimet (9) 79. Shlyerja e betimeve të paplotësuara (2) 80. Ligjet e trashëgimisë (6) 81. Ndëshkimet (7) 82. Dënimet (4) 83. Gjoba e gjakësit (5) 84. Pendimi (1) 85. Shpjegimi i ëndrrave (11) 86. Fitnet (12) 87. Gjykimet (11) 88. Dëshirat (2) 89. Kapja fort pas Kuranit dhe sunetit të Pejgamberit a.s. (8) 90. Teuhidi (11)
Kapitulli: 1524. Ç'thuhet për Hauzin -Keutherin (Rezervuarin, Lumin e veçantë të Pejgamberit Muhamed a.s. në Xhenet - Kuran, 108:1)
›  2132 Abdullah Ibn Amri r.a. tregon se Pejgamberi a.s. ka thënë: "Hauzi im është aq i madh, saqë duhet një muaj për ta kaluar. Uji i tij është më i bardhë se qumështi, era e tij është më e këndshme se misku dhe gotat për të pirë në të janë sa yjet në qiell; kushdo që pi prej tij, atë nuk e kap më etja kurrë." (6579)
URL:
›  2133 Ibn Umeri r.a. tregon se Pejgamberi a.s. ka thënë: "Para jush është Hauzi im (Keutheri): i madh sa largësia mes Xherbas dhe Adhruhës (dy qytete në Siri)!" (6577)
URL:
›  2134 Enesi r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: "Gjerësia e Hauzit (Keutherit) është sa largësia ndërmjet Ejles (qytet në Siri) dhe Sanas në Jemen dhe aty ka ibrikë sa numri i yjeve në qiell!" (6580)
URL:
›  2135 Ebu Hurejra r.a. tregon se
Pejgamberi a.s. ka rrëfyer: "Kur po rrija në këmbë, më sollën afër një grup nga pasuesit e mi dhe, kur i dallova, ndërmjet meje dhe atyre hyri një burrë (melek) duke u thënë atyre: "Ejani". E pyeta: "Ku?" Ai tha: "Për tek Zjarri, për Allah!" E pyeta: "Si është puna e tyre?" Ai më tha: "Ata u kthyen mosbesimtarë pas teje, duke u bërë femohues." Kur më pas, ç'të shoh! Një grup tjetër të pasuesve të mi ma sollën afër dhe, kur i njoha ndërmjet meje dhe atyre hyri një burrë (melek), duke u thënë atyre: "Ejani". E pyeta: "Ku?" Ai më tha: "Për Allahun, drejt Zjarrit!" E pyeta: "Si është puna e tyre?" Ai më tha: "Ata u kthyen mosbesimtarë pas teje duke u bërë femohues." Kështu pra, unë nuk pashë të shpëtojë asnjë prej tyre, përveç një pakice që ishin si deve pa bari. (6587)
URL:
›  2136 Haritha Ibn Vehbi r.a. tregon se e ka dëgjuar Pejgamberin a.s. të rrëfejë për Hauzin dhe midis të tjerash ai ka thënë: "Gjerësia e Hauzit është sa largësia ndërmjet Medines dhe Sanas." (6591, 6592)
URL: