1. Fillimi i frymëzimit hyjnor (7) 2. Besimi (46) 3. Dituria (56) 4. Avdesi (75) 5. Gusli (18) 6. Menstruacionet (20) 7. Tejemumi (5) 8. Falja e namazit (84) 9. Sutra e atij që fal namaz (13) 10. Koha e faljes së namazeve (45) 11. Ezani (55) 12. Përshkrimi i namazit (67) 13. Xhumaja (32) 14. Namazi i frikës (3) 15. Dy bajramet (12) 16. Vitri (8) 17. Namazi për shi (14) 18. Eklipset (8) 19. Sexhdet në Kuran (6) 20. Shkurtimi i namazit (15) 21. Namazi tehexhxhud (30) 22. Namazet në xhamitë e Mekës dhe të Medines (4) 23. Veprimet e ndaluara gjatë namazit (7) 24. Sehvi sexhdeja (2) 25. Xhenazet (69) 26. Zekati (64) 27. Sadakaja e fitrit (3) 28. Haxhi (vizita në Mekë) (94) 29. Umreja (16) 30. Mahsari dhe ndëshkimi për gjahun (5) 31. Ndëshkimet e gjahut (për muhrimin) (18) 32. Vlerat dhe virtytet e Medines (17) 33. Agjërimi (53) 34. Falja e teravisë (6) 35. Itikafi (6) 36. Shitblerja dhe tregtia (65) 37. Selemi (3) 38. E drejta e parablerjes (2) 39. Dhënia me qira (6) 40. Havala (kalimi i borxhit) (4) 41. Përfaqësimi (ose autorizimi) (7) 42. Kultivimi i bujqësisë (17) 43. Ujitja (14) 44. Borxhet, bllokimi i pasurisë dhe i falimentimi (5) 45. Grindjet (4) 46. Sendet e gjetura (2) 47. Padrejtësia (18) 48. Pjesëmarrja në ortakëri (6) 49. Lënia peng në qytete (3) 50. Lirimi i skllevërve (11) 51. Dhuratat (24) 52. Dëshmitë (14) 53. Kushtëzimet (5) 54. Amanetet dhe porositë (10) 55. Xhihadi (144) 56. Fillimi i krijimit (51) 57. Ndodhitë e pejgamberëve (121) 58. Virtytet dhe meritat e sahabëve (79) 59. Betejat (113) 60. Tefsiri (94) 61. Vlerat dhe virtytet e kuranit (22) 62. Lidhjet martesore (45) 63. Shkurorëzimi (13) 64. Furnizimi dhe shpenzimi (2) 65. Ushqimet (23) 66. Akika (4) 67. Therrja dhe gjahu (13) 68. Kurbani (2) 69. Pijet (19) 70. Të sëmurit (13) 71. Mjekësia (22) 72. Veshjet (23) 73. Sjelljet e bukura (50) 74. Marrja e lejës (12) 75. Duatë (22) 76. Qetësimi i zemrës (46) 77. Kaderi (paracaktimi hyjnor) (5) 78. Beja dhe betimet (9) 79. Shlyerja e betimeve të paplotësuara (2) 80. Ligjet e trashëgimisë (6) 81. Ndëshkimet (7) 82. Dënimet (4) 83. Gjoba e gjakësit (5) 84. Pendimi (1) 85. Shpjegimi i ëndrrave (11) 86. Fitnet (12) 87. Gjykimet (11) 88. Dëshirat (2) 89. Kapja fort pas Kuranit dhe sunetit të Pejgamberit a.s. (8) 90. Teuhidi (11)
Kapitulli: 1531. Si kanë qenë betimet e Pejgamberit a.s.
›  2144 Abdullah Ibn Hishami r.a. tregon: "Ishim me Pejgamberin a.s. dhe ai kishte kapur Umer Ibn Hattabin për dore. Umeri i tha: "O i Dërguari i Allahut! Je më i dashur për mua se çdo gjë tjetër, përveç vetes sime!" Pejgamberi a.s. tha: "Jo, betohem për Atë në Duart e të Cilit është shpirti im! Nuk do të kesh besim të plotë, derisa të jem për ty më i dashur se vetja jote!" Pastaj Umeri tha: "Tani, betohem për Allah, se ti je më i dashur për mua edhe se vetja ime." Pejgamberi a.s. tha: "Tani, o Umer (je me të vërtetë besimtar tamam i plotësuar)!" (6632)
URL:
›  2145 Ebu Dherri r.a. tregon: "Një herë shkova te Pejgamberi a.s. kur ai po thoshte nën hijen e Qabesë: "Ata janë të humburit! Betohem për Zotin e Qabesë! Ata janë të humburit! Për Zotin e Qabesë!" Thashë me vete: "Ç'kam unë? A mos më duket ndonjë gjë mua? Ç'është me mua?" Kështu, u ula pranë tij, ndërsa ai vazhdonte ta përsëriste atë fjalë. Unë nuk munda të duroj dhe Allahu e di se në ç'gjendje mërzie isha ndërkohë, kështu që e pyeta: "Kush janë ata, u bëfshin kurban babai dhe nëna i ime për ty, o i Dërguari i Allahut?" Atha: "Ata janë pasanikët, përveç atyre që thonë dhe bëjnë kështu, kështu dhe ashtu (atyre e që shpenzojnë pasurinë sipas Ligjit të Allahut)" (6638)
URL: