1. Fillimi i frymëzimit hyjnor (7) 2. Besimi (46) 3. Dituria (56) 4. Avdesi (75) 5. Gusli (18) 6. Menstruacionet (20) 7. Tejemumi (5) 8. Falja e namazit (84) 9. Sutra e atij që fal namaz (13) 10. Koha e faljes së namazeve (45) 11. Ezani (55) 12. Përshkrimi i namazit (67) 13. Xhumaja (32) 14. Namazi i frikës (3) 15. Dy bajramet (12) 16. Vitri (8) 17. Namazi për shi (14) 18. Eklipset (8) 19. Sexhdet në Kuran (6) 20. Shkurtimi i namazit (15) 21. Namazi tehexhxhud (30) 22. Namazet në xhamitë e Mekës dhe të Medines (4) 23. Veprimet e ndaluara gjatë namazit (7) 24. Sehvi sexhdeja (2) 25. Xhenazet (69) 26. Zekati (64) 27. Sadakaja e fitrit (3) 28. Haxhi (vizita në Mekë) (94) 29. Umreja (16) 30. Mahsari dhe ndëshkimi për gjahun (5) 31. Ndëshkimet e gjahut (për muhrimin) (18) 32. Vlerat dhe virtytet e Medines (17) 33. Agjërimi (53) 34. Falja e teravisë (6) 35. Itikafi (6) 36. Shitblerja dhe tregtia (65) 37. Selemi (3) 38. E drejta e parablerjes (2) 39. Dhënia me qira (6) 40. Havala (kalimi i borxhit) (4) 41. Përfaqësimi (ose autorizimi) (7) 42. Kultivimi i bujqësisë (17) 43. Ujitja (14) 44. Borxhet, bllokimi i pasurisë dhe i falimentimi (5) 45. Grindjet (4) 46. Sendet e gjetura (2) 47. Padrejtësia (18) 48. Pjesëmarrja në ortakëri (6) 49. Lënia peng në qytete (3) 50. Lirimi i skllevërve (11) 51. Dhuratat (24) 52. Dëshmitë (14) 53. Kushtëzimet (5) 54. Amanetet dhe porositë (10) 55. Xhihadi (144) 56. Fillimi i krijimit (51) 57. Ndodhitë e pejgamberëve (121) 58. Virtytet dhe meritat e sahabëve (79) 59. Betejat (113) 60. Tefsiri (94) 61. Vlerat dhe virtytet e kuranit (22) 62. Lidhjet martesore (45) 63. Shkurorëzimi (13) 64. Furnizimi dhe shpenzimi (2) 65. Ushqimet (23) 66. Akika (4) 67. Therrja dhe gjahu (13) 68. Kurbani (2) 69. Pijet (19) 70. Të sëmurit (13) 71. Mjekësia (22) 72. Veshjet (23) 73. Sjelljet e bukura (50) 74. Marrja e lejës (12) 75. Duatë (22) 76. Qetësimi i zemrës (46) 77. Kaderi (paracaktimi hyjnor) (5) 78. Beja dhe betimet (9) 79. Shlyerja e betimeve të paplotësuara (2) 80. Ligjet e trashëgimisë (6) 81. Ndëshkimet (7) 82. Dënimet (4) 83. Gjoba e gjakësit (5) 84. Pendimi (1) 85. Shpjegimi i ëndrrave (11) 86. Fitnet (12) 87. Gjykimet (11) 88. Dëshirat (2) 89. Kapja fort pas Kuranit dhe sunetit të Pejgamberit a.s. (8) 90. Teuhidi (11)
Kapitulli: 1557. Ëndrrat e ditës (Ibn Sirin thotë se ëndrrat e ditës janë si ato të natës)
›  2181 Enesi r.a. tregon: "I Dërguari i Allahut a.s. shkonte shpesh për vizitë tek Umm Haram bint Milhani r.a., e cila ishte gruaja e Ubade Ibn Samitit. Kështu, një ditë Pejgamberi a.s. i shkoi asaj për vizitë dhe ajo e gostiti, pastaj filloi t'i ledhatonte kokën, derisa të Dërguarin e Allahut a.s. e zuri gjumi.Pastaj u zgjua duke qeshur. Umm Harami e pyeti: "Ç'të bëri të qeshësh, o i Dërguari i Allahut?" Ai tha: "Disa njerëz nga pasuesit e mi m'u shfaqën në ëndërr si luftëtarë për Rrugën e Allahut, duke lundruar mes detesh si mbretër mbi frone ose si mbretër të ulur në fronet e tyre." (Is'haku, përcjellësi i hadithit dyshon për këtë fjalë). Umm Harami tha: "O i Dërguari i Allahut! Lutju Allahut që të më bëjë edhe mua prej atyre." Kështu, i Dërguari i Allahut a.s. u lut për të, pastaj vuri kokën dhe fjeti përsëri. Më pas u zgjua sërish duke qeshur. E pyeta: "Për çfarë po qesh, o i Dërguari i Allahut?" Ai m'u përgjigj: "Disa njerëz nga pasuesit e mi m'u shfaqën në ëndërr si luftëtarë në rrugën e Allahut ..." siç tha herën e parë. Ajo i tha: "O i Dërguari i Allahut! Lutju Allahut të më bëjë edhe mua prej atyre." Ai më tha: "Ti do të jesh me të parët e tyre." Përcjellësi i hadithit shton: "Më vonë Umm Harami lundroi mes detit në kohën e kalifit Muavije Ibn Ebi Sufjan në marrjen e Qipros. Ajo ra nga kafsha e saj sapo doli në breg dhe vdiq." (7001, 7002)
URL: