1. Fillimi i frymëzimit hyjnor (7) 2. Besimi (46) 3. Dituria (56) 4. Avdesi (75) 5. Gusli (18) 6. Menstruacionet (20) 7. Tejemumi (5) 8. Falja e namazit (84) 9. Sutra e atij që fal namaz (13) 10. Koha e faljes së namazeve (45) 11. Ezani (55) 12. Përshkrimi i namazit (67) 13. Xhumaja (32) 14. Namazi i frikës (3) 15. Dy bajramet (12) 16. Vitri (8) 17. Namazi për shi (14) 18. Eklipset (8) 19. Sexhdet në Kuran (6) 20. Shkurtimi i namazit (15) 21. Namazi tehexhxhud (30) 22. Namazet në xhamitë e Mekës dhe të Medines (4) 23. Veprimet e ndaluara gjatë namazit (7) 24. Sehvi sexhdeja (2) 25. Xhenazet (69) 26. Zekati (64) 27. Sadakaja e fitrit (3) 28. Haxhi (vizita në Mekë) (94) 29. Umreja (16) 30. Mahsari dhe ndëshkimi për gjahun (5) 31. Ndëshkimet e gjahut (për muhrimin) (18) 32. Vlerat dhe virtytet e Medines (17) 33. Agjërimi (53) 34. Falja e teravisë (6) 35. Itikafi (6) 36. Shitblerja dhe tregtia (65) 37. Selemi (3) 38. E drejta e parablerjes (2) 39. Dhënia me qira (6) 40. Havala (kalimi i borxhit) (4) 41. Përfaqësimi (ose autorizimi) (7) 42. Kultivimi i bujqësisë (17) 43. Ujitja (14) 44. Borxhet, bllokimi i pasurisë dhe i falimentimi (5) 45. Grindjet (4) 46. Sendet e gjetura (2) 47. Padrejtësia (18) 48. Pjesëmarrja në ortakëri (6) 49. Lënia peng në qytete (3) 50. Lirimi i skllevërve (11) 51. Dhuratat (24) 52. Dëshmitë (14) 53. Kushtëzimet (5) 54. Amanetet dhe porositë (10) 55. Xhihadi (144) 56. Fillimi i krijimit (51) 57. Ndodhitë e pejgamberëve (121) 58. Virtytet dhe meritat e sahabëve (79) 59. Betejat (113) 60. Tefsiri (94) 61. Vlerat dhe virtytet e kuranit (22) 62. Lidhjet martesore (45) 63. Shkurorëzimi (13) 64. Furnizimi dhe shpenzimi (2) 65. Ushqimet (23) 66. Akika (4) 67. Therrja dhe gjahu (13) 68. Kurbani (2) 69. Pijet (19) 70. Të sëmurit (13) 71. Mjekësia (22) 72. Veshjet (23) 73. Sjelljet e bukura (50) 74. Marrja e lejës (12) 75. Duatë (22) 76. Qetësimi i zemrës (46) 77. Kaderi (paracaktimi hyjnor) (5) 78. Beja dhe betimet (9) 79. Shlyerja e betimeve të paplotësuara (2) 80. Ligjet e trashëgimisë (6) 81. Ndëshkimet (7) 82. Dënimet (4) 83. Gjoba e gjakësit (5) 84. Pendimi (1) 85. Shpjegimi i ëndrrave (11) 86. Fitnet (12) 87. Gjykimet (11) 88. Dëshirat (2) 89. Kapja fort pas Kuranit dhe sunetit të Pejgamberit a.s. (8) 90. Teuhidi (11)
Kapitulli: 275. Si filloi thirrja e ezanit për namaz në kohët e përcaktuara për falje
›  370 ---
Fjalët e ezanit janë:
Allahu Ekher (4 herë) - Allahu është më i Madhi.
Eshhedu en la ilahe il-lallah (2 herë) - Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër të merituar përveç Allahut.
Eshhedu en-ne Muhameden resididlah (2 herë) - Dëshmoj se Muhamedi është i dërguari i Allahut.
Hajje alas-salah (2 herë) - Ejani në namaz.
Hajje alal-felah (2 herë) - Ejani në shpëtim.
Allahu Ekber (2 herë) - Allahu është më i Madhi.
La ilahe il-lallah (1 herë) - Nuk ka të adhuruar tjetër të merituar përveç Allahut.
Fjalët e ikametit (thirrja e dytë për faljen e namazit të rradhës) janë: Allahu Ekber (2 herë) - Allahu është më i Madhi.
Esh-hedu en la ilahe il-lallah (1 herë) - Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër të merituar përveç Allahut.
Esh-hedu en-ne Muhameden resulullah (1 herë) - Dëshmoj se Muhamedi është i Dërguari i Allahut.
Hajje alas-salah (1 herë) - Ejani në namaz.
Hajje alal-felah (1 herë) - Ejani në shpëtim.
Kad kametis-Salah (2 herë) - Tashmë namazi është duke filluar.
Allahu Ekber (2 herë) - Allahu është më i Madhi.
La ilahe il-lallah (1 herë) - Nuk ka të adhuruar tjetër të merituar përveç Allahut.
---
370. Ibn Umeri r.a. tregon: "Kur muslimanët erdhën në Medine, mblidheshin vetë për falje të namazeve duke e marrë me mendje kohën, sepse ato ditë akoma nuk kishte thirrje për ta. Një herë ata e rrahën këtë çështje për të thirrur njerëzit për namaz. Disa treguan këmbanën si kristianët, disa të tjerë treguan borinë si briri i çifutëve, por Umeri qe i pari që dha mendimin e vyer duke thënë: "A nuk nxjerrim një burrë që të thërrasë për namaz?" Kështu që i Dërguari i Allahut a.s. tha: "O Bilal. Ngrihu dhe thirr (ezanin) për namaz." (604)
URL: